සති 52න් බයිබලය කියවීමේ සැලැස්ම    |    නම:......................................................................

  ලිපි නීති ඉතිහාසය ගීතාවලිය කාව්‍යය අනාගතවක්තෘ ශුභාරංචි
සතිය (ඉරිදා) (සදුදා) (අඟහරුවාදා) (බදාදා) (බ්‍රහස්පතින්දා) (සිකුරාදා) (සෙනසුරාදා)
01 රෝම 1-2 උත් 1-3 යෝෂුවා 1-5 ගීතාවලිය 1-2 යෝබ් 1-2 යෙසායා 1-6 මතෙව් 1-2
02 රෝම 3-4 උත් 4-7 යෝෂුවා 6-10 ගීතාවලිය 3-5 යෝබ් 3-4 යෙසායා 7-11 මතෙව් 3-4
03 රෝම 5-6 උත් 8-11 යෝෂුවා 11-15 ගීතාවලිය 6-8 යෝබ් 5-6 යෙසායා 12-17 මතෙව් 5-7
04 රෝම 7-8 උත් 12-15 යෝෂුවා 16-20 ගීතාවලිය 9-11 යෝබ් 7-8 යෙසායා 18-22 මතෙව් 8-10
05 රෝම 9-10 උත් 16-19 යෝෂුවා 21-24 ගීතාවලිය 12-14 යෝබ් 9-10 යෙසායා 23-28 මතෙව් 11-13
06 රෝම 11-12 උත් 20-23 විනිෂ් 1-6 ගීතාවලිය 15-17 යෝබ් 11-12 යෙසායා 29-33 මතෙව් 14-16
07 රෝම 13-14 උත් 24-27 විනිෂ් 7-11 ගීතාවලිය 18-20 යෝබ් 13-14 යෙසායා 34-39 මතෙව් 17-19
08 රෝම 15-16 උත් 28-31 විනිෂ් 12-16 ගීතාවලිය 21-23 යෝබ් 15-16 යෙසායා 40-44 මතෙව් 20-22
09 1කොරින්ති 1-2 උත් 32-35 විනිෂ් 17-21 ගීතාවලිය 24-26 යෝබ් 17-18 යෙසායා 45-50 මතෙව් 23-25
10 1කොරින්ති 3-4 උත් 36-39 රූත් ගීතාවලිය 27-29 යෝබ් 19-20 යෙසායා 51-55 මතෙව් 26-28
11 1කොරින්ති 5-6 උත් 40-43 1සාමු1-5 ගීතාවලිය 30-32 යෝබ් 21-22 යෙසායා 56-61 මාර්ක් 1-2
12 1කොරින්ති 7-8 උත් 44-47 1සාමු 6-10 ගීතාවලිය 33-35 යෝබ් 23-24 යෙසායා 62-66 මාර්ක් 3-4
13 1කොරින්ති 9-10 උත් 48-50 1සාමු 11-15 ගීතාවලිය 36-38 යෝබ් 25-26 යෙරමියා 1-6 මාර්ක් 5-6
14 1කොරින්ති 11-12 නික්ම 1-4 1සාමු 16-20 ගීතාවලිය 39-41 යෝබ් 27-28 යෙරමියා 7-11 මාර්ක් 7-8
15 1කොරින්ති 13-14 නික්ම 5-8 1සාමු 21-25 ගීතාවලිය 42-44 යෝබ් 29-30 යෙරමියා 12-16 මාර්ක් 9-10
16 1කොරින්ති 15-16 නික්ම 9-12 1සාමු 26-31 ගීතාවලිය 45-47 යෝබ් 31-32 යෙරමියා 17-21 මාර්ක් 11-12
17 2කොරින්ති 1-3 නික්ම 13-16 2සාමු 1-4 ගීතාවලිය 48-50 යෝබ් 33-34 යෙරමියා 22-26 මාර්ක් 13-14
18 2කොරින්ති 4-5 නික්ම 17-20 2සාමු 5-9 ගීතාවලිය 51-53 යෝබ් 35-36 යෙරමියා 27-31 මාර්ක් 15-16
19 2කොරින්ති 6-8 නික්ම 21-24 2සාමු 10-14 ගීතාවලිය 54-56 යෝබ් 37-38 යෙරමියා 32-36 ලූක් 1-2
20 2කොරින්ති 9-10 නික්ම 25-28 2සාමු15-19 ගීතාවලිය 57-59 යෝබ් 39-40 යෙරමියා 37-41 ලූක් 3-4
21 2කොරින්ති 11-13 නික්ම 29-32 2සාමු 20-24 ගීතාවලිය 60-62 යෝබ් 41-42 යෙරමියා 42-46 ලූක් 5-6
22 ගලාති 1-3 නික්ම 33-36 1රාජා 1-4 ගීතාවලිය 63-65 හිතෝ 1 යෙරමියා 47-52 ලූක් 7-8
23 ගලාති 4-6 නික්ම 37-40 1රාජා 5-9 ගීතාවලිය 66-68 හිතෝ 2-3 විලාප ලූක් 9-10
24 එපීස 1-3 ලෙවී 1-3 1රාජා 10-13 ගීතාවලිය 69-71 හිතෝ 4 ඒසකි 1-6 ලූක් 11-12
25 එපීස 4-6 ලෙවී 4-6 1රාජා 14-18 ගීතාවලිය 72-74 හිතෝ 5-6 ඒසකි 7-12 ලූක් 13-14
26 පිලිප්පි 1-2 ලෙවී 7-9 1රාජා 19-22 ගීතාවලිය 75-77 හිතෝ 7 ඒසකි 13-18 ලූක් 15-16
27 පිලිප්පි 3-4 ලෙවී 10-12 2රාජා 1-5 ගීතාවලිය 78-80 හිතෝ 8-9 ඒසකි 19-24 ලූක් 17-18
28 කොලොස්සි 1-2 ලෙවී 13-15 2රාජා 6-10 ගීතාවලිය 81-83 හිතෝ 10 ඒසකි 25-30 ලූක් 19-20
29 කොලොස්සි 3-4 ලෙවී 16-18 2රාජා 11-15 ගීතාවලිය 84-86 හිතෝ 11-12 ඒසකි 31-36 ලූක් 21-22
30 1තෙසලෝනික 1-3 ලෙවී 19-21 2රාජා 16-20 ගීතාවලිය 87-89 හිතෝ 13 ඒසකි 37-42 ලූක් 23-24
31 1තෙසලෝනික 4-5 ලෙවී 22-24 2රාජා 21-25 ගීතාවලිය 90-92 හිතෝ 14-15 ඒසකි 43-48 යොහන් 1-2
32 2තෙසලෝනික ලෙවී 25-27 1ලේක 1-4 ගීතාවලිය 93-95 හිතෝ 16 දානියෙල් 1-6 යොහන් 3-4
33 1තිමෝති 1-3 ගණන් 1-4 1ලේක 5-9 ගීතාවලිය 96-98 හිතෝ 17-18 දානියෙල් 7-12 යොහන් 5-6
34 1තිමෝති 4-6 ගණන් 5-8 1ලේක 10-14 ගීතාවලිය 99-101 හිතෝ 19 හොෂෙයා 1-7 යොහන් 7-9
35 2තිමෝති 1-2 ගණන් 9-12 1ලේක 15-19 ගීතාවලිය 102-104 හිතෝ20-21 හොෂෙයා 8-14 යොහන් 10-12
36 2තිමෝති 3-4 ගණන් 13-16 1ලේක 20-24 ගීතාවලිය 105-107 හිතෝ 22 යෝවෙල් යොහන් 13-15
37 තීතස් ගණන් 17-20 1ලේක 25-29 ගීතාවලිය 108-110 හිතෝ 23-24 ආමොස් 1-4 යොහන් 16-18
38 පිලෙමොන් ගණන් 21-24 2ලේක 1-5 ගීතාවලිය 111-113 හිතෝ 25 ආමොස් 5-9 යොහන් 19-21
39 හෙබ්‍රෙව් 1-4 ගණන් 25-28 2ලේක 6-10 ගීතාවලිය 114-116 හිතෝ 26-27 ඔබදියා ක්‍රියා 1-2
40 හෙබ්‍රෙව් 5-7 ගණන් 29-32 2ලේක 11-15 ගීතාවලිය 117-118 හිතෝ 28 යෝනා ක්‍රියා 3-4
41 හෙබ්‍රෙව් 8-10 ගණන් 33-36 2ලේක 16-20 ගීතාවලිය 119 හිතෝ 29-30 මීකා ක්‍රියා 5-6
42 හෙබ්‍රෙව් 11-13 ද්වීතී 1-3 2ලේක 21-24 ගීතාවලිය 120-121 හිතෝ 31 නාහුම් ක්‍රියා 7-8
43 යාකොබ් 1-3 ද්වීතී 4-6 2ලේක 25-28 ගීතාවලිය 122-124 දේශනා 1-2 හබක්කුක් ක්‍රියා 9-10
44 යාකොබ් 4-5 ද්වීතී 7-9 2ලේක 29-32 ගීතාවලිය 125-127 දේශනා 3-4 ශෙපනියා ක්‍රියා 11-12
45 1පේත්‍රැස් 1-3 ද්වීතී 10-12 2ලේක 33-36 ගීතාවලිය 128-130 දේශනා 5-6 හග්ගයි ක්‍රියා 13-14
46 1පේත්‍රැස් 4-5 ද්වීතී 13-15 එස්රා 1-5 ගීතාවලිය 131-133 දේශනා 7-8 සෙකරි 1-7 ක්‍රියා 15-16
47 2පේත්‍රැස් ද්වීතී 16-19 එස්රා 6-10 ගීතාවලිය 134-136 දේශනා 9-10 සෙකරි 8-14 ක්‍රියා 17-18
48 1යොහන් 1-3 ද්වීතී 20-22 නෙහෙ 1-4 ගීතාවලිය 137-139 දේශනා 11-12 මලාකි ක්‍රියා 19-20
49 1යොහන් 4-5 ද්වීතී 23-25 නෙහෙ 5-9 ගීතාවලිය 140-142 සාලමො 1-2 එළිදරව් 1-6 ක්‍රියා 21-22
50 2යොහන් ද්වීතී 26-28 නෙහෙ 10-13 ගීතාවලිය 143-145 සාලමො 3-4 එළිදරව් 7-11 ක්‍රියා 23-24
51 3යොහන් ද්වීතී 29-31 එස්තර් 1-5 ගීතාවලිය 146-148 සාලමො 5-6 එළිදරව් 12-17 ක්‍රියා 25-26
52 යුදස් ද්වීතී 32-34 එස්තර් 6-10 ගීතාවලිය 149-150 සාලමො 7-8 එළිදරව් 18-22 ක්‍රියා 27-28

www.chamathweb.com