සති 52න් කාලානුක්‍රමික බයිබලය කියවීමේ සැලැස්ම    |    නම:......................................................................

සතිය (ඉරිදා) (සදුදා) (අඟහරුවාදා) (බදාදා) (බ්‍රහස්පතින්දා) (සිකුරාදා) (සෙනසුරාදා)
01 උත් 1-3 උත් 4-7 උත් 8-11 යෝබ් 1-5 යෝබ් 6-9 යෝබ් 10-13 යෝබ් 14-16
02 යෝබ් 17-20 යෝබ් 21-23 යෝබ් 24-28 යෝබ් 29-31 යෝබ් 32-34 යෝබ් 35-37 යෝබ් 38-39
03 යෝබ් 40-42 උත් 12-15 උත් 16-18 උත් 19-21 උත් 22-24 උත් 25-26 උත් 27-29
04 උත් 30-31 උත් 32-34 උත් 35-37 උත් 38-40 උත් 41-42 උත් 43-45 උත් 46-47
05 උත් 48-50 නික්ම 1-3 නික්ම 4-6 නික්ම 7-9 නික්ම 10-12 නික්ම 13-15 නික්ම 16-18
06 නික්ම 19-21 නික්ම 22-24 නික්ම 25-27 නික්ම 28-29 නික්ම 30-32 නික්ම 33-35 නික්ම 36-38
07 නික්ම 39-40 ලෙවී 1-4 ලෙවී 5-7 ලෙවී 8-10 ලෙවී 11-13 ලෙවී 14-15 ලෙවී 16-18
08 ලෙවී 19-21 ලෙවී 22-23 ලෙවී 24-25 ලෙවී 26-27 ගණන් 1-2 ගණන් 3-4 ගණන් 5-6
09 ගණන් 7 ගණන් 8-10 ගණන් 11-13 ගණන් 14-15, ගීතා 90 ගණන් 16-17 ගණන් 18-20 ගණන් 21-22
10 ගණන් 23-25 ගණන් 26-27 ගණන් 28-30 ගණන් 31-32 ගණන් 33-34 ගණන් 35-36 ද්වීතී 1-2
11 ද්වීතී 3-4 ද්වීතී 5-7 ද්වීතී 8-10 ද්වීතී 11-13 ද්වීතී 14-16 ද්වීතී 17-20 ද්වීතී 21-23
12 ද්වීතී 24-27 ද්වීතී 28-29 ද්වීතී 30-31 ද්වීතී 32-34, ගීතා 91 යෝෂුවා 1-4 යෝෂුවා 5-8 යෝෂුවා 9-11
13 යෝෂුවා 12-15 යෝෂුවා 16-18 යෝෂුවා 19-21 යෝෂුවා 22-24 විනිෂ් 1-2 විනිෂ් 3-5 විනිෂ් 6-7
14 විනිෂ් 8-9 විනිෂ් 10-12 විනිෂ් 13-15 විනිෂ් 16-18 විනිෂ් 19-21 රූත් 1-4 1සාමු 1-3
15 1සාමු 4-8 1සාමු 9-12 1සාමු 13-14 1සාමු 15-17 1සාමු 18-20, ගීතා 11, ගීතා 59 1සාමු 21-24 ගීතා 7, ගීතා 27, ගීතා 31, ගීතා 34, ගීතා 52
16 ගීතා 56, ගීතා 120, ගීතා 140-142 1සාමු 25-27 ගීතා 17, ගීතා 35, ගීතා 54, ගීතා 63 1සාමු 28-31, ගීතා 18 ගීතා 121, ගීතා 123-125, ගීතා 128-130 2සාමු 1-4 ගීතා 6, ගීතා 8-10, ගීතා 14, ගීතා 16, ගීතා 19, ගීතා 21
17 1ලේක 1-2 ගීතා 43-45, ගීතා 49, ගීතා 84-85, ගීතා 87 1ලේක 3-5 ගීතා 73, ගීතා 77-78 1ලේක 6 ගීතා 81, ගීතා 88, ගීතා 92-93 1ලේක 7-10
18 ගීතා 102-104 2සාමු 5:1-10, 1ලේක 11-12 ගීතා 133 ගීතා 106-107 2සාමු 5:11-6:23, 1ලේක 13-16 ගීතා 1-2, ගීතා 15, ගීතා 22-24, ගීතා 47, ගීතා 68 ගීතා 89, ගීතා 96, ගීතා 100, ගීතා 101, ගීතා 105, ගීතා 132
19 2සාමු 7, 1ලේක 17 ගීතා 25, ගීතා 29, ගීතා 33, ගීතා 36, ගීතා 39 2සාමු 8-9, 1ලේක 18 ගීතා 50, ගීතා 53, ගීතා 60, ගීතා 75 2සාමු 10, 1ලේක 19, ගීතා 20 ගීතා 65-67, ගීතා 69-70 2සාමු 11-12, 1ලේක 20
20 ගීතා 32, ගීතා 51, ගීතා 86, ගීතා 122 2සාමු 13-15 ගීතා 3-4, ගීතා 12-13, ගීතා 28, ගීතා 55 2සාමු 16-18 ගීතා 26, ගීතා 40, ගීතා 58, ගීතා 61-62, ගීතා 64 2සාමු 19-21 ගීතා 5, ගීතා 38, ගීතා 41-42
21 2සාමු 22-23, ගීතා 57 ගීතා 95, ගීතා 97-99 2සාමු 24, 1ලේක 21-22, ගීතා 30 ගීතා 108-110 1ලේක 23-25 ගීතා 131, ගීතා 138-139, ගීතා 143-145 1ලේක 26-29, ගීතා 127
22 ගීතා 111-118 1රාජා 1-2, ගීතා 37, ගීතා 71, ගීතා 94 ගීතා 119:1-88 1රාජා 3-4, 2ලේක 1, ගීතා 72 ගීතා 119:89-176 Sng 1-8 හිතෝ 1-3
23 හිතෝ 4-6 හිතෝ 7-9 හිතෝ 10-12 හිතෝ 13-15 හිතෝ 16-18 හිතෝ 19-21 හිතෝ 22-24
24 1රාජා 5-6, 2ලේක 2-3 1රාජා 7, 2ලේක 4 1රාජා 8, 2ලේක 5 2ලේක 6-7, ගීතා 136 ගීතා 134, ගීතා 146-150 1රාජා 9, 2ලේක 8 හිතෝ 25-26
25 හිතෝ 27-29 දේශනා 1-6 දේශනා 7-12 1රාජා 10-11, 2ලේක 9 හිතෝ 30-31 1රාජා 12-14 2ලේක 10-12
26 1රාජා 15:1-24, 2ලේක 13-16 1රාජා 15:25-16:34, 2ලේක 17 1රාජා 17-19 1රාජා 20-21 1රාජා 22, 2ලේක 18 2ලේක 19-23 ඔබදියා 1, ගීතා 82-83
27 2රාජා 1-4 2රාජා 5-8 2රාජා 9-11 2රාජා 12-13, 2ලේක 24 2රාජා 14, 2ලේක 25 යෝනා 1-4 2රාජා 15, 2ලේක 26
28 යෙසා 1-4 යෙසා 5-8 ආමොස් 1-5 ආමොස් 6-9 2ලේක 27, යෙසා 9-12 මීකා 1-7 2ලේක 28, 2රාජා 16-17
29 යෙසා 13-17 යෙසා 18-22 යෙසා 23-27 2රාජා 18:1-8, 2ලේක 29-31, ගීතා 48 හොෂෙ 1-7 හොෂෙ 8-14 යෙසා 28-30
30 යෙසා 31-34 යෙසා 35-36 යෙසා 37-39, ගීතා 76 යෙසා 40-43 යෙසා 44-48 2රාජා 18:9-19:37, ගීතා 46, ගීතා 80, ගීතා 135 යෙසා 49-53
31 යෙසා 54-58 යෙසා 59-63 යෙසා 64-66 2රාජා 20-21 2ලේක 32-33 නාහුම් 1-3 2රාජා 22-23, 2ලේක 34-35
32 ශෙපනියා 1-3 යෙර 1-3 යෙර 4-6 යෙර 7-9 යෙර 10-13 යෙර 14-17 යෙර 18-22
33 යෙර 23-25 යෙර 26-29 යෙර 30-31 යෙර 32-34 යෙර 35-37 යෙර 38-40, ගීතා 74, ගීතා 79 2රාජා 24-25, 2ලේක 36
34 හබක්කුක් 1-3 යෙර 41-45 යෙර 46-48 යෙර 49-50 යෙර 51-52 විලාප 1:1-3:36 විලාප 3:37-5:22
35 ඒසකි 1-4 ඒසකි 5-8 ඒසකි 9-12 ඒසකි 13-15 ඒසකි 16-17 ඒසකි 18-19 ඒසකි 20-21
36 ඒසකි 22-23 ඒසකි 24-27 ඒසකි 28-31 ඒසකි 32-34 ඒසකි 35-37 ඒසකි 38-39 ඒසකි 40-41
37 ඒසකි 42-43 ඒසකි 44-45 ඒසකි 46-48 යෝවෙල් 1-3 දානි 1-3 දානි 4-6 දානි 7-9
38 දානි 10-12 එස්රා 1-3 එස්රා 4-6, ගීතා 137 හග්ගයි 1-2 සෙකරි 1-7 සෙකරි 8-14 එස්තර් 1-5
39 එස්තර් 6-10 එස්රා 7-10 නෙහෙ 1-5 නෙහෙ 6-7 නෙහෙ 8-10 නෙහෙ 11-13, ගීතා 126 මලාකි 1-4
40 ලූක් 1, යොහ 1:1-14 මතෙ 1, ලූක් 2:1-38 මතෙ 2, ලූක් 2:39-52 මතෙ 3, මාර් 1, ලූක් 3 මතෙ 4, ලූක් 4-5, යොහ 1:15-51 යොහ 2-4 මාර් 2
41 යොහ 5 මතෙ 12:1-21, මාර් 3, ලූක් 6 මතෙ 5-7 මතෙ 8:1-13, ලූක් 7 මතෙ 11 මතෙ 12:22-50, ලූක් 11 මතෙ 13, ලූක් 8
42 මතෙ 8:14-34, මාර් 4-5 මතෙ 9-10 මතෙ 14, මාර් 6, ලූක් 9:1-17 යොහ 6 මතෙ 15, මාර් 7 මතෙ 16, මාර් 8, ලූක් 9:18-27 මතෙ 17, මාර් 9, ලූක් 9:28-62
43 මතෙ 18 යොහ 7-8 යොහ 9:1-10:21 ලූක් 10-11, යොහ 10:22-42 ලූක් 12-13 ලූක් 14-15 ලූක් 16-17:10
44 යොහ 11 ලූක් 17:11-18:14 මතෙ 19, මාර් 10 මතෙ 20-21 ලූක් 18:15-19:48 මාර් 11, යොහ 12 මතෙ 22, මාර් 12
45 මතෙ 23, ලූක් 20-21 මාර් 13 මතෙ 24 මතෙ 25 මතෙ 26, මාර් 14 ලූක් 22, යොහ 13 යොහ 14-17
46 මතෙ 27, මාර් 15 ලූක් 23, යොහ 18-19 මතෙ 28, මාර් 16 ලූක් 24, යොහ 20-21 ක්‍රියා 1-3 ක්‍රියා 4-6 ක්‍රියා 7-8
47 ක්‍රියා 9-10 ක්‍රියා 11-12 ක්‍රියා 13-14 Jas 1-5 ක්‍රියා 15-16 ගලාති 1-3 ගලාති 4-6
48 ක්‍රියා 17-18:18 1තෙස 1-5, 2තෙස 1-3 ක්‍රියා 18:19-19:41 1කොරි 1-4 1කොරි 5-8 1කොරි 9-11 1කොරි 12-14
49 1කොරි 15-16 2කොරි 1-4 2කොරි 5-9 2කොරි 10-13 ක්‍රියා 20:1-3, රෝම 1-3 රෝම 4-7 රෝම 8-10
50 රෝම 11-13 රෝම 14-16 ක්‍රියා 20:4-23:35 ක්‍රියා 24-26 ක්‍රියා 27-28 කොලො 1-4, පිලෙමොන් 1 එපීස 1-6
51 පිලිප්පි 1-4 1තිමෝ 1-6 තීතස් 1-3 1පේත්‍රැස් 1-5 හෙබ්‍රෙව් 1-6 හෙබ්‍රෙව් 7-10 හෙබ්‍රෙව් 11-13
52 2තිමෝ 1-4 2පේත්‍රැස් 1-3, යුදස් 1 1යොහ 1-5 2යොහ 1, 3යොහ 1 එළිද 1-5 එළිද 6-11 එළිද 12-18, එළිද 19-22

www.chamathweb.com