යං යං යං
යේසුස් වෙතටම යං //

අප සැම පව්
ගත් යේසුස් වෙතටම යං
යේසුස් වෙතටම යං ///
අප දැන්ම යං