ඇදහිල්ලම කරම්
සෑමදාම සන්තොසින්
අන්තරා ඇතත් තද
ඇදහිල්මයි සොඳ

     අදහම් බැතින් මම
     පෑ දින බැගින් සැම
     මක්වෙතත් නොහැරම
     යේසුමයි සියල්ලම

ආත්මයාණෝ සිත් තුළ
දීප්තිමත්ව බබළයි
ඒ බලේ ඇති කල
මා වැටෙන්ට නො හැකියි

ආත්මයාණෝ සිත් තුළ
දීප්තිමත්ව බබළයි
ඒ බලේ ඇති කල
මා වැටෙන්ට නොහැකියි

ගීතිකා නද දෙමින්
කන්නලව් පුදා නොමින්
යේසුගේ නම අරන්
යන්නෙමි අදහම්න්

ජීවිතේ ඇති විටත්
මේ ලොවින් ගියාමද
රන් දොරින් යන කලත්
ඇදහිල්ලමයි සොඳඇදහිල්ලම කරම් - ජෙ. සයිමන් ද සිල්වා ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව සිංහළට පරිවර්ථන කරන ලදි.
Simply trusting every day,
Trusting through a stormy way;
Even when my faith is small,
Trusting Jesus, that is all.

Chorus:
Trusting as the moments fly,
Trusting as the days go by;
Trusting Him whate’er befall,
Trusting Jesus, that is all.


Brightly does His Spirit shine
Into this poor heart of mine;
While He leads I cannot fall;
Trusting Jesus, that is all.

Chorus…

Singing if my way is clear,
Praying if the path be drear;
If in danger for Him call;
Trusting Jesus, that is all.

Chorus…

Trusting Him while life shall last,
Trusting Him till earth be past;
Till within the jasper wall,
Trusting Jesus, that is all.

Chorus…Words: Edgar P. Stites, 1876.
Music: Ira David Sankey (1840-1908)