අඹනු මැනේ මා මැවුම් කරුවාණෙනි
පස් පිඩ වෙමි දෑතේ //
මා පැතුම් නොම වේ, ඔබ පැතුමන් වේ
යේසුනි භාර වෙමි //

මා දෙන්නෙමි, ජීවිතේ, ඔබේ දෑතට
මා වඳිනෙමි, නමදිමි, ඔබේ පාද //
අඹනු මැනේ මැවුම් කරුවාණෙනි
සාදන්න මා යේසුනි, සාදන්න මා

ඔබේ සේවෙට මා භාර වෙමි
අඹන්න ඔබ රිසි සේ //
ඔබ කැමැත්ත කරනා සේ
ඔබ හඬ මා අසනා සේ //
අඹනු මැනේ මැවුම් කරුවාණෙනි
සාදන්න මා යේසුනි, සාදන්න මා

මා දෙන්නෙමි, ජීවිතේ, ඔබේ දෑතට
මා වඳිනෙමි, නමදිමි, ඔබේ පාද //
අඹනු මැනේ මැවුම් කරුවාණෙනි
සාදන්න මා යේසුනි, සාදන්න මා

ඔබ උදෙසා මා ජීවත් වෙමි
අඹන්න ඔබ රිසි සේ //
මා උදෙසා නොව සමිඳේ
ඔබ උදෙසා ජීවත් වෙම් //
අඹනු මැනේ මැවුම් කරුවාණෙනි
සාදන්න මා යේසුනි, සාදන්න මා

මා දෙන්නෙමි, ජීවිතේ, ඔබේ දෑතට
මා වඳිනෙමි, නමදිමි, ඔබේ පාද //
අඹනු මැනේ මැවුම් කරුවාණෙනි
සාදන්න මා යේසුනි, සාදන්න මා //

සාදන්න මා ශුධතුනි, සාදන්න මා - //