ආදරයක් දුටිමි // පුදුම ආදරේ //
දෙව් කුමරාගේ මා නිසා කුරුසියක් කරේ //