ආසිරිලත් වූ ඒ පැතුමා
ප්‍රීතිය ගෙන දේ ලෝ සතටා //
යුගය මේ දිනයේ ගෙවී යන්නා
මවිත වූ සැබෑව හෙලිවෙන්නා //

     හාලෙලූයියා! හාලෙලූයියා!
     මහිමේ රාජා ජයගත් සමිඳා
     බලා සිටිම් මා මහිමේ ඒ රාජා

ලෝ හා අඹරේ ලකුණු පෙනේ
තරු යුත් ගුවනේ චිත්‍ර මෙනේ //
හිමිගේ විශ්වාසවූ දරුවන්
හඟවයි යේසුගේ ඊම සැණින් //

යේසු තුලේ සැතපෙන සුදනන්
පරදමින් නැගිටිත් සොහොන තුළින් //
උසස් සගේ සතුවේ ජයැත්තන්
කිතුතුම් අරුණ මෙන් එහි දිලෙනේ //

මෙලොවේ වසන්නාවූ සුදනන්
ගුවනෙහිදී හමුවේ සමිඳුන් //
එසවීමේ පැතීම නැති නොවනේ
එබැවින් සැනසෙම් මේ වදනින් //

සටන දිනාගත් පූර්ණ සුදන්
සුර කුමරා හා එක්වේ තෙදින් //
මනරම් නිවාඩුවේ වෙසෙමින්
නව ගී ගයමින් තොස් වඩමින් //