ආත්මයාණෙනි ශුද්ධ ආත්මයාණෙනි
මා වෙත එන්න දැන්මම එන්න
ආත්මයාණෙනි

ආත්මයාණෙනි ශුද්ධ ආත්මයාණෙනි
මා වෙත එන්න මා පුබුදන්න
ආත්මයාණෙනි