ආත්මයාණෙනි, ආත්මයාණෙනි
     ශුද්ධ ආත්මයාණෙනි //

බලයේ ආත්මයෙන් - ගින්නේ ආත්මයෙන්
පුබුදුවන්න ආත්මයාණනි //

කිළුටුකමින් ජය ලබන්න
දේව සෙනඟ පුබුදුවන්න
එවන්න දැන් බලය ආත්මෙනි //

     ආත්මයාණෙනි, ආත්මයාණෙනි
     ශුද්ධ ආත්මයාණෙනි //

සුවයේ ආත්මයෙන් - මිදීමේ ආත්මයෙන්
අත ගසන්න ආත්මයාණනි //

ඔබෙ වචනයෙ ගිවිසුම ලෙස
දේව සෙනඟ සුව කරන්න
ලකුණක් මෙන් වන්න ආත්මෙනි //

     ආත්මයාණෙනි, ආත්මයාණෙනි
     ශුද්ධ ආත්මයාණෙනි //

ප්‍රේමයේ ආත්මයෙන් - ජීවනේ ආත්මයෙන්
සනසවන්න ආත්මයාණනි //

දේව හඬට යටත් වන්න
ජයෙන් ජයට පා තබන්න
බලය දෙන්න ආත්මයාණනි //

     ආත්මයාණෙනි, ආත්මයාණෙනි
     ශුද්ධ ආත්මයාණෙනි //