අබ්බා පියාණෙනි ආදර දෙවිඳුනි
     ගැළවුම්කරුතුමෙනි ශුද්ධ ආත්මයෙනි

වෙන්වී මා ඔබගෙන් අඳුරේම සිටිය දී
ඔබතුම මා සෙව්වේ //
ලයේහි හොවාමා සිපගෙන සැමදා
මට සෙවණක් වූයේ //

ස්තුතියි ඔබට ස්තුතියි //

කසල ගොඬේ සිට මාව එසෙව්වේ
ප්‍රේමේ දෙව් සමිඳේ //
කල්වාරි රුධිරේ මා නිසා වගුලේ
මා පව් සේදෙව්වේ //

පහත්ව සිටිනා වැටි වැටි ඇවිද්ද
මා හට පෙම් කෙරුවේ //
කඳුලැලි පිසදා මා අත අල්ලා
නිසි මග පෙන්වූයේ //

දිවා රැයේදී ඔබ මා හා සිටිමින්
සැම දින රැක ගත්තේ //
කිසි දින කිසි විට මා අත් නාරින
ඔබ හට මහිමය වේ //