අද අනගි දිනකි පැසසුම් දෙන්න - ///
ඇවිදිමින් ආලෝකේ
යමු යමු දැන් ආලෝකේ - ///
ඇවිදිමින් ආලෝකේ


It's a great day to praise the Lord ///
Walking in the light of the Lord
Walk walk walk in the light ///
Walking in the light of the Lord
Optional Verses:

Love...
Serve...