අදහන්න, ස්වාමින් තුළ

පුදුම ආසිරි සිදුවෙයි දැන්
ඔබගේ ඇදහිල්ලෙන් //Have faith in God //

Wonderful things will happen to you
If you have faith in God //