ඇදහිල්ලෙන් එන්න
සමිඳු වෙතට
හාස්කමක් කරයි සමිඳු වෙත එන අයට - //

ඔබේ සිතේ දුකක් තිබේද සමිඳු එය දකියි
ඔබගෙ වේදනාව සමිඳු කරපිට ගනියි
ඔබගෙ කඳුල ඔබගෙ සුසුම එතුමා අරගනියි
දෑත විදහා යේසුතුමා ඔබ බාර ගනී

හාස්කමක් කරයි සමිඳු වෙත එන අයටHave faith in God //

Wonderful things will happen to you
If you have faith in God //