ඇද්ද නොහැකි දෙයක් ස්වාමින්ට - //
ඇද්ද නොහැකි දෙයක් - //
ඇද්ද නොහැකි දෙයක් ස්වාමින්ට
නැහැ නොහැකි දෙයක් ස්වාමින්ට - //
නැහැ නොහැකි දෙයක් - //
නැහැ නොහැකි දෙයක් ස්වාමින්ටIs there anything too hard for the Lord - //
Is there anything too hard /// for the Lord
No nothing is too hard for the Lord - //
No nothing is too hard /// for the Lord