අහස්තලය ගයයි - ඔබෙ මහිමය සෑමදා
කා සමවේ දෝ - ඔබගේ මහිමයටා
ඔබ අභිමුඛයේ - මම දණ නමමි
ඔබ උසස් කරමි - දිවි තිබෙන තුරා

All heaven declares,
The glory of the risen Lord.
Who can compare
With the beauty of the Lord?
Forever He will be
The Lamb upon the throne.
I gladly bow the knee
And worship Him alone.

I will proclaim
The glory of the risen Lord,
Who once was slain
To reconcile man to God.
Forever You will be
The Lamb upon the throne.
I gladly bow the knee
And worship You alone.Noel and Tricia Richards - Copyright © 1987 Thankyou Music