අන් සියල්ලට වඩා //
මා ආදරෙයි ආදරෙයි යේසුස්ට //

මුළු දිවියටත් වඩා //
මා ආදරෙයි ආදරෙයි යේසුස්ට //

මුළු ලෝකෙටත් වඩා //
මා ආදරෙයි ආදරෙයි යේසුස්ට //