අනගි තරුව අඹරේ දිලෙනා
     ලෝකේ එළි කරනා
     අඳුරු රැයක තරු රැස් විහිදා
     මං මුළාවුන් ගෙනෙනා //

තාරකාව පෙරින් දැකලා
නැණවතුන් ආවේ සොයා
ගෝහල බිළිඳා දිටී
පුදකළේ පඬුරු මනා...

යටහත් වූ දෙව් කුමරා
මනුවෙස් ගෙන පෙමිනා
පවිටුන් මුදන ලෙසා
උපනි දුගී ලෙනකා...

මන්ත්‍රියාණෝ සාමේ කුමරා
සව් බලැත් දෙවිඳුතුමා
මේ බිළිඳු ගෙල මතුයේ
ඇත රාජ්ජය පිහිටා...

සගෙන් බැස ආ බැවිනා
හෙලි වී දෙව් රහසා
පවඳුරු දුරුවී ලොවේ
මහිමේ දිස්වේ දසතා...

ප්‍රේමේ රාජ්ජය බොහෝ සේ
නැගී එන සේ හදෙහි
මහදේ ජනිතවන්න
මෙන්න හද ගෝහලකි...

     ශ්‍රේෂ්ඨ සුරිඳා ගව ඔරුව තුළේ
     සාමේ උවනින් දිලේ
     බිළිඳු කුමරුන් මාගේ යේසුන්
     මා හද තුල රජවන් //