අප දෙවිඳුගේ අභිමුඛයේ
ප්‍රීතිය පිරී ඉතිරේ
වයනා තාලයේ, ගයනා ගීතයේ,
තනුව ඔබයි සමිඳේ