අප යේසුස් යහපත්ය අත්නාරියි කිසිවිට
කවදාවත් හැර නොයයි

අපි රැස්වෙමු පසසමු සාතන්ව පාගමු
දේශය ජය ගනිමු

විශ්මිත දෙවිදුනි - සැනසුම දෙනු මැනේ
සවිබල දෙවිදුනි මේ මට සාමය දෙනු මැනේ

කඳුලැලි හිමි දකියි - ඔබේ වැළපීම හිමි අසයි
දුක් ගාවිනා හිමි දකියි - අද නිදහස ඔබට වේ