අපි ස්තුති දෙමු අපේ නාම ලියා ඇතේ
ජීවන පොතේ හා එතුම් අල්ලෙහි ලියා තිබේ

හිමි ඉතා උතුම් නාමේ කෙතරම් උතුම්ද නාමේ
සෑම නාමෙටත් ඉහළින් වේ
හිමි ඉතා උතුම්ද නාමේ
මා ඔබ පසසන්නෙම්, නමදින්නෙම්
හිමි සැමදා ඔසවන්නෙම්... මා