අර ජීවන ගඟ ලඟදී
අපි සේරම රැස්වෙනවා
නුඹලාත් එහි යන්නේ නම්
යේසුස් වෙත දැන් එනුවා