බැති සිතිනා සියළු දෙනා
වඳිමුව යේසු තුමා
ඉති සිතිනා දෙවි කුමරා
පිළිගමු අපි සැවොමා

     ආදරයෙන් ගී ගයමු
     සැමගේම සිත සනසා
     දෙවිඳාගෙ ගුණ ගයලා
     සතුටින්ම යමු සැවොමා //

අප උදෙසා සතුටුවුණා
පව් බර කරට ගෙනා
කුරුසියෙදී වධ විඳලා
රුධිරය වැගිරෙව්වා

ආදරයෙන් ගී ගයමු...

සාමෙ පතා ආ දෙවිඳා
මනුලොව එළිය කළා
ජීවනයේ මඟ පෙන්වා
සැමදෙන පුබුදු කළා

ආදරයෙන් ගී ගයමු...