බාර වෙමි මෙමා ඔබෙ අතටා
     මා කැමැත්ත හැරදා

මාගේ ගැලවුම්කරු මිතුරු
සමිතුම් සැනසුම්කරු සොඳුරු
මගේ අයිතිකාර එඬේරා
ඔබතුම වෙයි ගරු වූ

මා දිවි සැලැස්මක් නැත මා හටා
නොපෙනේ ඉදිරි පියවර මා
ඇදහිල්ලෙන් පාද නගා යම්
ඔබ අත අල්ලා ගෙනා

පූජා කරමින් සිත ඔබටා
ඔබගේ කැමැත්ත කරන ලෙසා
පිරිසිදුවෙන් තබනු සිත්
පළමු පෙමින් පුරවා

යාච්ඤා කරමි නොකඩවම
මෙලොවේ වසනා සැම දිනම
සතුරු බලේ අද සුන් වේ
ඔබ මගේ ප්‍රීතිය වේ

පාපේ රස හා ලොව සැපතා
පොළවේ මහිමේ මෙමට එපා
දිළිඳු හිමි පසු පස්සේ
යමි කුරුසිය රැගෙනා