බලව් දෙව් පුත් - යේසුස් බලව් -
කුරුසේ, කුරුසේ
අප නිසා ලේ වැගිරෙව් - කුරුසේ //
කන්දෙව් හඬ සියල්ලෙනි
ඒලී ලාමා සබක්තානි
ඒ හිමි දිව් දෙව් දුකිනි -
කුරුසේ, කුරුසේ

විදා ඇති දෑත බලව් -
කුරුසේ, කුරුසේ
ලේ වැස්සෙන අත් පා බලව් -
කුරුසේ, කුරුසේ
ඉර එලිය නොමදෙයි
අහස ගනඳුරු වෙයි
යේසුස් පාප බල බිඳියි -
කුරුසේ, කුරුසේ

මහත් ගිවිසුම ලඟයි -
කුරුසේ, කුරුසේ
සටන් කොට ජය ලබමි -
කුරුසේ, කුරුසේ
ඒ හිමි බලා සගය -
කී සේක ඉතින් නිමය
නමා හිස දිව් දුනිය -
කුරුසේ, කුරුසේ

ගී කියම් කුරුසේ ගැන -
කුරුසේ, කුරුසේ
තුටු නොවම් අන් දේ ගැන -
කුරුසේ, කුරුසේ
තේජසක් මට නෑ වෙන -
දෙලෙව් තුල් හී කිසි නැත
මා නිසා යේසුස් දුන් පන -
කුරුසේ, කුරුසේ