බලවන්තයි බොහෝසේ හිමි
බලවන්තයි හිමි //
ධජ ඔසවා ගී හඬ නගව්
ප්‍රශංසා රජු හට දෙව්
බලවන්තයි බොහෝ සේ
හිමි බලවන්තයි හිමි