බලවන්තයි ඒ යේසුස්ගේ නාමේ
විශ්වාසයි ඒ යේසුස් නාමේ
යේසුස් නමින් ආ විට
මුදනු ලැබේ - //
ජය හිමි වේ, ඒ නාමේ
වහලුන් මිදේ, ඒ නාමේ...
බලවන්තයි සැමට වඩා - ///
නැත වෙන නාමයක්...
ඔව් යේසුස්... //There is power in the name of Jesus
We believe, in His name.
We have called on the name of Jesus;
We are saved! We are saved!
At His name, the demons flee.
At His name, captives are freed.
For there is no other name, that is higher
Than Jesus!

There is power in the name of Jesus,
Like a sword, in our hands.
We declare in the name of Jesus,
We shall stand! We shall stand!
At His name, God's enemies,
Shall be crushed, beneath our feet.
For there is no other name, that is higher
Than Jesus!Written by: Noel Richards
Copyright© 1989 Thankyou Music