බර කුරුසියක් කරේ තබා
     කල්වාරියට යනවා
     අමාරුවෙන්, අමාරුවෙන්
     කන්ද නගිනවා //

මුළු සිරුරෙම ලේ පාට වී
කස පහරවල් පිරී
කටු ඔටුන්නක් හිසේ නිසා
මුහුනත් විරූපි වී //

මම පාපයක් කලයි කියා
දිනෙක මේ ලෙසේ
විඳවන්න සමිඳේ ඔබට වෙයි
සිතුවේ නෑ මෙසේ

     බර කුරුසියක්... x 1

ඒ කුරුසේ බර නිසාමදෝ
එතුමා වැටෙනවා
මගේ පාප බර දැනිලාදෝ
නැවත වැටෙනවා //

උසුලන්න බැරි බරක් උසුළා
විරුවකු විලසේ
දිවි දී මා ගලවන්නද
ඔබ ඒ රුදු කුරුසේ

     බර කුරුසියක්... x 1