බෙත්ලෙහෙමේ ගව මඩුවේ අප යේසුස් බිළිඳා
රෙදි ඔතලා එහි බාවා ගව ඔරුවේ සිටිනා
තරු අහසේ දිලිසෙමිනේ එතුමා වෙත බැලුවේ
අපෙ ස්වාමි දිළිඳා වී නිදිකරවා සිටියේ

එහි ගවයන් හඬ අසමින් එතුමා ඇස් ඇරියේ
බය නොවෙමින් ප්‍රිය මුහුණින් හිමි නාඬා සිටියේ
මගෙ ප්‍රේමය ඔබගේමය බලමින් මා අහසින්
රෑ කාලේ නිදි වේලේ අදරින් මා රැකගන්

මා සමගින් ඔබ ස්වාමින් සිටියොත් සැම වේලේ
ඔබ සමගින් සගයේදිත් සිටිනට හැකි වන්නේ
සැම දරුවන් හට අදරින් ඔබ පාමුල තබමින්
ඔබෙ දරුවන් කොට ප්‍රේමෙන් සැම විට ආසිරි දෙන්බෙත්ලෙහෙමේ ගව මඩුවේ අප යේසුස් බිළිඳා - බී. ඒ. ඩබ්ලිව් විජයසිංහ මහත්මිය ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව සිංහළට පරිවර්ථන කරන ලදි.

Away in a manger, no crib for a bed,
The little Lord Jesus laid down His sweet head;
The stars in the sky looked down where He lay,
The little Lord Jesus, asleep on the hay.

The cattle are lowing, the Baby awakes,
But little Lord Jesus, no crying He makes;
I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky,
And stay by my cradle till morning is nigh.

Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay
Close by me forever, and love me, I pray;
Bless all the dear children in Thy tender care,
And fit us for Heaven to live with Thee there.James R. Murray, 1887