බිය නොවව්, මා ඔබ සමඟින් වේ - ///
එතුම් කියයි

ඔබව ගලවා ඇත, නාමෙන් කැඳෙව්වෙමි
පුතු ඔබ මගේ
ඔබ යනවිට ජල මැද මා එමි
ගිනි දැල් මැදදී
ඔබ නෑ නෑ නෑ නෑ ගිලෙන්නේ
ඔබ නෑ නෑ නෑ නෑ දැවෙන්නේ
මා ඔබ සමඟින් වේ