බෝ දුරැත් හිරු මෙන් දිලෙනා
රට ඇදහීමෙන් පෙනෙන්නා
විමාන එහි දෙන මෙනා
පියතුම් අපේ බලා සිටින්නා

     මිහිරෙන් මිහිරේ
     එක්වෙමු ලක්ෂණ වෙරළේ
     මිහිරෙන් මිහිරේ
     එක්වෙමු ලක්ෂණ වෙරළේ

ශුද්ධවතුන්ගේ මිහිරි ගී
ඒ වෙරළේ දෙමු ප්‍රීති ගී
දුක් නොමැති රටට නැගී
නිවාඩු ලබමු එක්තැන්වී

ජීවිත ගමනේදී ලද
තේජාන්විත පෙම්සිරි ගැන
ඒ පිය දෙව්තුම් නැමැද
පැසසුම් දෙමු සිත් බැතින