බෝ දුරැත් හිරු මෙන් දිලෙනා
රට ඇදහීමෙන් පෙනෙන්නා
විමාන එහි දෙන මෙනා
පියතුම් අපේ බලා සිටින්නා

     මිහිරෙන් මිහිරේ
     එක්වෙමු ලක්ෂණ වෙරළේ
     මිහිරෙන් මිහිරේ
     එක්වෙමු ලක්ෂණ වෙරළේ

ශුද්ධවතුන්ගේ මිහිරි ගී
ඒ වෙරළේ දෙමු ප්‍රීති ගී
දුක් නොමැති රටට නැගී
නිවාඩු ලබමු එක්තැන්වී

ජීවිත ගමනේදී ලද
තේජාන්විත පෙම්සිරි ගැන
ඒ පිය දෙව්තුම් නැමැද
පැසසුම් දෙමු සිත් බැතින
There’s a land that is fairer than day,
And by faith we can see it afar;
For the Father waits over the way
To prepare us a dwelling place there.

[Chorus:]
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful shore;
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful shore.


We shall sing on that beautiful shore
The melodious songs of the blessed;
And our spirits shall sorrow no more,
Not a sigh for the blessing of rest.

To our bountiful Father above,
We will offer our tribute of praise
For the glorious gift of His love
And the blessings that hallow our days.Sanford F. Bennett, 1868
Scripture: John 14:2