දයා සිතිනා ප්‍රේමේ සුරිඳා
     කැඳවයි සැමටා ප්‍රීති දිනේ

මෙලොවේ දුක් මැද මෙමා විසුවා
හිමිතුම ලොව දමින් මා මිදුවා
නිමල වූ මඟටා පෙමිනා කැඳවා
ජීවනය නිති දිනුවා

මුලාවී අඳුරේ පාපෙ දුකිනා
සිටිමින දෙරණෙහි පිරි පවිනා
හිමි අත පාමිනා මිදීමා දෙමිනා
මහිමෙට මෙමා ගෙනෙනා

සමිඳුගෙ පිරිසිදු ලෙයින් සේදුනා
සැම පව දවමින ආත්මෙන් පිරෙනා
තේජසෙ රජයේ උරුමෙ ලබමිනා
දමිටුවූ වතින් දිලෙනා

සගය දුරවූ තැනක් සේ පෙනුනා
මා තුළ ප්‍රීති දැන් පැන නගිනා
ඇදහීම ස්ථිර වී සාමේ ලැබුණා
කිතු තුම මඟ පෙන්වනා

සදාකාල දෙව් වචනේ නොසෙල්වේ
පටුමග යන සඳ හිමි රැකුම් වේ
ජයලත් රජිඳා එදිනෙදි හමුවේ
හලෙලූයියා නිති තුති වේ