දේව ප්‍රේමෙන් මා වෙන්කරන්න බෑ
දේව වචනය වෙනස් වන්නේ නෑ
මා සියල්ල නැතිවුනත් දුක් නොවෙම් මා
දේව ප්‍රේමෙන් මා වෙන්කරන්න බෑ