දේවාත්මයෙනි වඩිනු දැන්
     අප කෙරෙහි තෙද බලෙන්

අඳුර නිතින දුර ලමින්
ආලෝක කරනු සිත නොමින්
පාප දෝස සැම දවන්
ගින්න නිතර දල්වමින්

දැඩිම සිත මොළොක් කරන්
තැවෙන සිතක් නිති දෙවන්
සුද්ද සිතිවිලිත් පසන්
මා සිත තුළ උපදවන්

සිතට සතුට සැනසුමා
දෙමින නොමින මනරමා
දිව්‍ය මාවතේ තෙදා
නිති ගෙන යනු මැන සොඳා