දෙව් ඔබ සුරකියි බිය නොවන්
එළියෙත් අඳුරෙත් රැකුම් දෙමින්
මුදු ගුණෙන් ඔබ රැක සිටියි
ඔබට නිදැල්ලේ යන්න නොදෙයි

     අන්තය තෙක් දෙවි ඔබ රකියි
     පියාත් මිදුම්කරුත් මිතුරාත් වෙයි
     කතාකරන් යේසුස් උත්තර දෙයි
     අදහමු යේසුස් අප රකියි

දින තුළ දෙව් ඔබ සුරකියි
ඔබේ පාද හරි මඟ ගෙනෙයි
එඬේරා රැකවල් මං පෙන්වන්නා
නිසල් දිය ළඟින් දරුන් ගෙනෙයි

අන්තය තෙක්...

යව් දිව් දෙව්තුමන් ඔබ සුරකියි
කිසිවකුට නොහැකි සෙත් දෙයි
කල්ගිය මුත් හිමි ඔබ රකියි
සුවෙන් සගලොවට ගෙනයයි

අන්තය තෙක් ...