දෙව් වචනයේ කියා නැත්ද
අප ජය ගන්නා බව ///
යේසුස්ගේ ලේ වලින්
ඔව් යේසුස්ගේ ලේ වළින් - //