දෙවිඳුට පුළුවන් සෑමදේ පුළුවන්
දෙවිඳුට පුළුවන් සෑමදේ
එතුම් මැව්වේ සියලු දේ
හිමි දුන්නේ සියල්ල
දෙවිඳුට පුළුවන් සෑමදේMy God can do anything
Anything yes anything
My God can do anything
He made this earth
With all its fullness
And all that time shall bring
My God can do anythingRev V. B. (Vep) Ellis | © 1957, 1985 Lillenas Publishing Company