හා... හා.... හා... හා... හා... හා... හා... හා... හා... හා... //
හා... හා.... හා... හා... හා... //
හා... හා.... හා... හා... හා... හා... හා... //
යේසු උපන්නේ ලොවට සාමේ ගෙනෙන්නේ //
යේසු ලොවට උපන්නේ, සාමේ ලොවට ගෙනෙන්නේ //
හා... හා.... හා... හා... හා... හා... හා... හා... හා... හා... //
හා... හා.... හා... හා... හා... //
හා... හා.... හා... හා... හා... හා... හා... //

දිමුතු අමුතු තරුවක් පෙර නුදුටු කිසි දිනේ - //
විහිදයි කැළුමන් දස අත පායා අහසේ - //
මේ නම් පුදුමයෙක් මහා අසිරි දසුනකි - //
යමු යමු ඒ දෙසට වහා විමසන ලෙසිනි - //
වහා විමසන ලෙසිනි... - //

යුදා දේශේ බෙත්ලෙහෙමේ
උපන්නේ මහා රජ කෙනෙක්
ඉදිරි ඔබගේ අප රඟන්නේ
පුදුම පැරණි සිද්ධියක් - //
එදා දිවැසිවරු කී ලෙසින්
සව් ලෝ බල ඇති දෙවිඳුගේ
ඒක ජාතක පුත්‍ර වූ
යේසු ඉපදුනු වගයි - //

රජ කුමරෙක් ඉපදී ඇත යුදා දේශයේ - //
බැහැ දකින්ට යමු එතුමන් හනිකට විලසේ - //
කට්ටකුමංජල් සුවඳ ලාටු රත්තරන්
හා හා.. - ///
කට්ටකුමංජල් සුවඳ ලාටු රත්තරන්
වඳිමු බිලිඳු යේසු තුමා දොහොත් මුදුන් දී
හා හා දොහොත් මුදුන් දී - //

එකල බෙත්ලෙහෙම් පුරවරේ
නිසල වූ සීතල රාත්‍රියේ
බැටළු බලා සිටි එඬේරුන්ට
මේ පුවත සැල වුනා - //

දිමුතු ඒ රන් තරුව මෙතෙක් ඇඳුණු ඉදිරියේ - //
බලව රැඳුනු සැටි අහසේ බෙත්ලෙහෙම් පුරේ - //
යේසුතුමා සිටින තැනට ඒ රැස් වැටුණා
හා හා.. - ///
යේසුතුමා සිටින තැනට ඒ රැස් වැටුණා
ඒ රැස් අතරින් එතුමගේ උපත එළි වුණා
හා හා උපත එළි වුණා - ////

සව් ලෝ මැව් දෙවි, පිය නම සිහි කර
අප ණය වෙනුවෙන්, දුන් පුත් සිහි කර
තෙද බල මහිමෙන්, වැඩි හිමි සිහි කර
තියෙක දෙවිඳු නම, නමස්කාර කර - //

සාමයේ කුමරා, ලෝකෙට වැඩියේ
සාමයේ පණිවිඩ, දූතුන් ගැයුවේ
සාමය ඒ මුත්, නැත ලොව හරියේ
සාමයේ සාධක, අප විය යුත්තේ - //

තාරුකා තාරුකා තාරුකාව පායලා - //
තාරුකාවේ වලිගය ගවලෙන වෙත යන පාර කියන්නේ... - //

හරි ලස්සන ඒ දේව දූතයා - //
තණ පිට්ටනියේ බැටළුන් රකිමින් - //
සිටි ගොපළුන් වෙතට පැමිණ - මොනවද කීවේ?
ලොව ගලවන්නට රජෙක් ඉපදිලා - //

තාරුකා තාරුකා තාරුකාව පායලා - //
තාරුකාවේ වලිගය ගවලෙන වෙත යන පාර කියන්නේ... - //

තුන් දෙසතින් ආ සෘසිවරු තිදෙනා - //
යුදෙව් රජුන්ගේ මැදුරට වැඩියා - //
හෙරොද් රජුව මුණ ගැසිලා - මොනවද කීවේ?
ලොව ගලවන්නට රජෙක් ඉපදිලා - //

තාරුකා තාරුකා තාරුකාව පායලා - //
තාරුකාවේ වලිගය ගවලෙන වෙත යන පාර කියන්නේ... - //

සෘසිවරු තිදෙනා එකට එක්වෙලා - //
බෙත්ලෙහෙම් පුරේ ගවලෙන සොයලා - //
බිළිඳු යේසු පා නැමදා - මොනවද කීවේ?
ලොව ගලවන්නට රජෙක් ඉපදිලා - ////

යේසු ලොවට උපන්නේ, සාමේ ලොවට ගෙනෙන්නේ //
යේසු උපන්නේ ලොවට සාමේ ගෙනෙන්නේ //
හා... හා.... හා... හා... හා... හා... හා... හා... හා... හා... //
හා... හා.... හා... හා... හා... //
හා... හා.... හා... හා... හා... හා... හා... //
ලොව ගලවන්නට රජෙක් ඉපදිලා - //

බැති කුසුම් සිත් තුළ පිපෙන්නයි
සාමයේ, ගී හඬ ඇසෙන්නයි
ප්‍රේමයෙන්, ලොව පිරෙන්නයි
මෙදා නත්තල, වාසනා //

මෙදා නත්තල, වාසනා - ////