දිව එන්නේ මා ඔබෙ තුරුලට පියාණනි
සැනසෙන්නේ මා, ඔබේ ආදරෙන් //
රිදුනත් ඔබෙ සිත මාගේ වරද නිසා
නැත මා අත්හැරියේ ඔබෙ ආදරේ නිසා

හාලේ, හාලේලූයියා, හාලේලූයියා, හාලේලූයියා... //

නිදි යහනේදී සිතුවිල්ල ඔබයි
පීඩාවේදී හදට සිසිල ඔබයි
තනි වූ මොහොතේ, මා මිතුරා ඔබයි
වෙන් කරන්න බෑ මගෙ ආදරේ ඔබයි

හාලේ, හාලේලූයියා, හාලේලූයියා, හාලේලූයියා... //

අත අල්ලා මා ගෙනයයි, ජීවිතේ පුරා
අඳුරේදී මා හට පහනක් වූ, සමිඳා
රඳවාගනිමි, මා මතකේ සදා
හැර නොයන්නෙමි මා පෙම්බර සමිඳා

හාලේ, හාලේලූයියා, හාලේලූයියා, හාලේලූයියා... ////