ඒ සොඳ මිත්‍රයා //
කල්වාරියේ පණ දුන්නා
ඒ සොඳ මිත්‍රයා


Oh! Ever loving friend //
He died for me on Calvary
Oh! Ever loving friend.