එමි මම් දැන් ස්වාමිනේ
බලා කුරුසේ දෙස
ඔබ දෙයි නිවාඩුව
පව් බරවූ සිතට

     කල්වරි ඔව් කල්වරි
     මා සිත ගියයි ඇදී
     ඔසවා හිමි තුමා
     කල්වරි කන්දේ පෙනේ

බැටළුවෙක් යාගවූ
යේසු ඒ හිමි පාස්කු
ඒ ලෙයින් පමණක්ම
ඇත්තේ මට මිදීම

මිළය ගෙව් ෂෙකල
මා මුදන කාසිය
පාපයට වහල්ව
සිටි මා මිදුවේය

කැලලක් නැතුවම
පාපයක් නොදත්වම
සිටි හෙයින් ස්වාමිනේ
වෙන මඟක් නැත් සගේ

සෙවණ වූ පර්වතේ
විඩාවූ මේ දේසයේ
වියලි වූ තැන්වල
ජල ගංගාවක් ඇතේ

අරින ලද දොර
ස්වර්ගෙට එක මග
වෙන මගක් සොයන්ට
සොරුන් වෙහෙස වේය