එඬේරු තම රැළවල්
රකිත රෑ දිනේ
සුර දූතයෙක් සුනිමල්
ආයේ බෝ තෙදිනේ

බියපත් එඬේරු හට
කිවයි දූත මෙසේ
බිය නොවව් මම් සැමට
ගෙනෙම් හසුන් තොසේ

මෙදින දාවිත් නුවරේ
උපන්නයි තොපටා
සමිඳු ක්‍රිස්තුස් පවරේ
මිදුම්කරු තුමා

ඔතා සිහින් සළුවලින්
එහි ඔරුවක
තබා ඇත දෙව් කුමරුන්
එය ලකුණක

මෙ බස් කිව් පසු දුතුන්
දිස්විය විගසින්
දූත රැසක් යුතු තෙදින්
මෙසේ ගී නඟමින්

උස්තැන්හි දෙව් මහිමයත්
පොළොවෙහි සාමෙත්
මිනිසුන්ට කරුණාවත්
වේවා දැන් හා මතුත්


එඬේරු තම රැළවල් රකිත රෑ දිනේ - ජෙ. සයිමන් ද සිල්වා ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව සිංහළට පරිවර්ථන කරන ලදි.

While shepherds watched their flocks by night,
All seated on the ground,
The angel of the Lord came down,
And glory shone around,
And glory shone around.

"Fear not!" said he, for mighty dread
Had seized their troubled mind.
“Glad tidings of great joy I bring
To you and all mankind
To you and all mankind.

“To you, in David’s town, this day
Is born of David’s line
A Savior, who is Christ the Lord,
And this shall be the sign,
And this shall be the sign.

"The heavenly Babe you there shall find
To human view displayed,
All meanly wrapped in swathing bands,
And in a manger laid,
And in a manger laid."

Thus spake the seraph and forthwith
Appeared a shining throng
Of angels praising God on high,
Who thus addressed their song,
Who thus addressed their song:

"All glory be to God on high,
And to the Earth be peace;
Good will henceforth from Heav’n to men
Begin and never cease,
Begin and never cease!"Words: Nahum Tate, 1700; first appeared in Tate & Brady’s Psalter, 1702.