ගැඹුරු ගැඹුරු මගේ හදවතේ
මාගේ හද පතුලෙන් //
ඔබ යේසුස්ට ආදරෙයිද
ඔබගේ හද පතුලෙන්
ඔව් මං යේසුස්ට ආදරෙයි