ගැළවුම්කරුතුම් බලවන්තයි
බලවන්තයි බලවන්තයි
ගැළවුම්කරුතුම් බලවන්තයි
නිතර බලවන්තයි