ගැලවීම සැනසීම දෙමි මේ දිනේ
     ලොව පාපී දන සෑම එනු මා වෙතේ

ඔබෙ පාප දුක ශෝක දැරුවේ මෙමා
විසඳීමි ඔබෙ සෑම ගැටළු මෙමා
කුරුසෙහි මගෙ දිවි පුදමිනේ එදිනා
ගැලවීම දුනිමි සදා 3,4 //

ඔබෙ ගල් වූ සිත දෙන්න මගෙ හස්තෙටා
කඩලාම එය මෘදු කරමි සැණා
පසුතාපෙ ඇතිවේ හෘදෙහි එවිටා
කළ පාප වරද ගැනා 3,4 //

අයදින්න දෙව් පීතෘ හිමිගෙන් කමා
කියමින තම පාප අඩුකම් සැමා
සිත ප්‍රීති ඇති වේ ගැලවීලා පවිනා
අලුතෙන්ම ජනිත වුනා 3,4 //

එදිනේදි ලැබුවාවූ කස පහරිනා
සුවවිය ලෙඩ රෝග දුබල කමා
අදහන්න දෙවිඳුන්ගෙ මේ පෙම් වදනා
සුවවේය ඔබගේ වතා

ගැලවීම ඔබගේ අද මේ පැයේ
නොපමාව එනු දැන්ම කුරුසේ වෙතේ
පව එක්ව කෙලි සෙල්ලමේ දැන් සිටියොත්
ලත වෙන්ට සිදුවෙයි නිරේ