ගලන්න ශුද්ධාත්මෙනි - //
නමදින්නට, මා ආශා වෙම්, ඔබ නමදින්නට //

බලයෙන් ගලන්න ශුදතුනි - //
පුරවන් මා හද ඔබ ප්‍රේමයෙන්, පුරවන් ඔබ ප්‍රේමයෙන් //