ගංගාවක් ඇත ගැඹුරින් ගලන
ගංගාවක් ඇත ආත්මය මුදනා
ඒ නදියට එන්න එය ගලා බසී
ගංගාවක් ඇත සිඳීලා යන්නැති

කැඳවන්න මා ඒ ගංගාවට ///
කැඳවන්න ඉන් බොන්නට ජීවත්වෙන්ට...

ජීවත්වෙන්ට මාව කැඳවන්න ///
කැඳවන්න ඉන් බොන්නට ජීවත්වෙන්ට...Cause me to come
To Thy river O Lord
Cause me to come
To Thy river O Lord
Cause me to come
To Thy river O Lord
Cause me to come
Cause me to drink
Cause me to live

Cause me to drink
From Thy river O Lord
Cause me to drink
From Thy river O Lord
Cause me to drink
From Thy river O Lord
Cause me to come
Cause me to drink
Cause me to live

Cause me to live
By Thy river O Lord
Cause me to live
By Thy river O Lord
Cause me to live
By Thy river O Lord
Cause me to come
Cause me to drink
Cause me to liveR. Edward Miller - © 1974 Maranatha! Music
© 1974 Maranatha! Music (Admin. by Maranatha! Music)