ගයව් හාලේලූයියා ස්වාමින්ට //
හාලේලූයියා
ගයව් හාලේලූයියා ///
ස්වාමින්ට...

ස්තූති හාලේලූයියා ස්වාමින්ට //
හාලේලූයියා
ස්තූති හාලේලූයියා ///
ස්වාමින්ට..

පැසසුම් හාලේලූයියා ස්වාමින්ට //
හාලේලූයියා
පැසසුම් හාලේලූයියා ///
ස්වාමින්ට...


Sing hallelujah to the Lord //
Hallelujah...
Sing hallelujah - ///
To the Lord

Jesus is risen from the dead //
Hallelujah...
Jesus is risen - ///
From the dead

Jesus is Lord of heaven and earth //
Hallelujah...
Jesus is Lord - ///
Of heaven and earth

Jesus is living in His church //
Hallelujah...
Jesus is living - //
In His church

Jesus is coming for His own //
Hallelujah...
Jesus is coming - ///
For His ownLinda Stassen, © 1974 New Song Creations