ගී නාදේ තුති දෙවිඳුතුමා හට
ඒ නැඟ මා හදෙහි
ශුද්ධාත්මේ බලයෙන් සපිරි
මම හිමි පාදේ සිඹිමි

අදරින යේසු පාපේ සිටි මා
ගලවාලන සේ දිවි පිදුවා
හාලේලූයියා - මා මිදුවා
ජීවනයේ සමිඳා

බලයෙන මාගේ ආත්මේ සපුරා
සැනසුම්කරු ආ තුළට මෙමා
හාලේලූයියා - දී ජය මා
මා දිවි පූර්ණ කළා

පහකර සාපේ රෝගේ උසුලා
කුරුසේ දැරු ඒ පහර නිසා
හාලේලූයියා - යේසු මෙමා
රෝග බලෙන් මිදුවා

අතහැර ලෝකේ මේ මා සතු දේ
කැපවී දිවි දී වැඩට සදා
හාලේලූයියා - ප්‍රීතියෙනා
යේසුගෙ මාර්ගෙ යමි

ජයගෙන සෑමා බාධා බිඳ දා
යන මා මුළු මාර්ගය අගටා
හාලේලූයියා - මා හිමි හා
සිංහාසනේ හිඳිමි