ගෙන මා දිවි තුට
කැප කරන් ඔබට
ගෙන මා සැම දවස්
නික්මවන් ඉන් ගී සොම්නස්

ගෙන මාගේ අත් එයින්
තුටු දෙයක් කරවන්
ගෙන පා රුවැත් කොට
යොදන් ඔබ වැඩේට

ගෙන මා හඬ නිතින්
ගී කියන්ට සලස්වන්
ගෙන දෙතොලත් මගේ
කියන් බස් ඔබගේ

ගෙන මාගේ රන් රිදී
සැම දේම සිත් ලෙදී
ගෙන මනැසත් සොඳේ
කරන් ඔබ රිසි දේ

ගෙන කැමැත්ත මාගේ
කරන් එය ඔබගේ
ගෙන මා සිතත් නිතින්
කරන් ඔබ සිහසුන්

ගෙන මාගේ පෙම් කඳ
ඒ ඔබට දෙම් පුද
මාද මාගේ සියල්ලත්
ඔබමයි ඉතින් දෙව් පුත්