හාස්කමක් පතමු සෑමදා
හාස්කමක් පතමු යාච්ඤාවෙනා
බලා සිටියොත් එතුම් අත්නාරියි
සැමදා හාස්කමක් සිදුවෙන්නටාExpect a miracle everyday
Expect a miracle when you pray
If you expect it God will find a way
To perform a miracle
For you each day